AI14

Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal 16 jaar zijn. Ook jeugdigen van 16 of 17 jaar mogen dus bijvoorbeeld een heftruck besturen, mits zij voldoende zijn geïnstrueerd en onder deskundigtoezicht staan. Verder moet elke gebruiker met de bediening van het transportmiddel en de aard van de werkzaamheden vertrouwd zijn en bekend zijn met de bedieningsvoorschriften en het bedrijfsverkeersregelement. De werkgever is daarom verplicht de betreffende werknemers grondig te (laten) instrueren. De wetgeving vereist hier een specifieke deskundigheid, waarbij de werkgever de inhoud en uitvoering van deze deskundigheid zelf mag invullen, maar daarvoor ook verantwoordelijk wordt gesteld.
In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld wordt geadviseerd heftruckchauffeurs een opleiding met diploma of certificaat te laten volgen, maar ook een interne instructie behoort tot de mogelijkheden, mits kwalitatief afdoende en mits zowel inhoud als deelname zijn vastgelegd. Een duidelijke schriftelijke instructie in de Nederlandse taal voor het gebruik van het transportwerktuig, de hefinrichting, bedieningsorganen, en periodieke controle en onderhoud moeten daar uiteraard een onderdeel van vormen.

Jochen