Participatiewet, DBA en andere veranderingen

Ook het afgelopen jaar zijn er weer de nodige wetten en regels veranderd. De participatiewet, maar ook bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is aangepast. Benieuwd wat het voor jou en jouw bedrijf betekent? Dat lees je hier.

Participatiewet

1 Januari 2015 is de participatiewet ingegaan, met als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Inmiddels is er weer een aantal wijzigingen aangebracht, die 1 januari 2017 zijn ingegaan.

• Zo komt er subsidie op schoolverlaters die inmiddels al bij bedrijven werkzaam zijn. Dit gaat over schoolverlaters van praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en de entreeopleiding MBO.
• Het vaststellen van de loonwaarde bij mensen met een beperking wordt flexibeler. Dat moest eerst jaarlijks gebeuren (driejaarlijks voor beschut werk), hier zal geen vaste termijn meer voor zijn. Dit wordt daardoor meer afgestemd op de werknemer.
• Ook wordt de loonkostensubsidie makkelijker vast te stellen. Bedrijven die iemand met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen voortaan standaard een subsidie ter waarde van de helft van het minimumloon krijgen. Dit maakt de start van iemand met een arbeidsbeperking makkelijker. Vervolgens wordt de subsidie afgestemd op de mogelijkheden van de werknemer.

Daarnaast komen verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling van het UWV in het doelgroepregister. Dit maakt het makkelijker leerlingen van het speciaal onderwijs aan te nemen.

Voor de wijzigingen in de participatiewet is onder andere gebruik gemaakt van dit artikel

Verantwoordelijkheid re-integratie participatiewet

Daarnaast is vanaf 1 januari 2017 de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van een werknemer die ziek wordt, als aan diegene in de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie is verstrekt. Voorheen was dit het UWV.

DBA en modelovereenkomsten

Vanaf 1 mei 2016 is voor ZZP’ers de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Tot 1 januari 2018 zullen er geen boetes of naheffingen zijn, zodat alle partijen aan de nieuwe wet kunnen wennen.
De modelovereenkomsten zijn niet nodig wanneer duidelijk is dat de ZZP’er niet in loondienst werkt. In twijfelgevallen kan men ervoor kiezen een modelovereenkomst te gebruiken.

Wijzigingen in WWZ

De WWZ, ingevoerd in 2015, heeft destijds wijzigingen op drie verschillende vlakken doorgevoerd:
• flexrecht
• ontslagrecht
• werkloosheidswet (WW)
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2016/04/21/kabinet-lost-knelpunten-arbeidsmarkt-op

In de wet werk en zekerheid (WWZ) wordt in 2017 een aantal aanpassingen gedaan.
Werkgevers en werknemers kunnen bij seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de WWZ te maken. In de WWZ is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Wanneer werknemers door natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar kunnen werken, mag de genoemde tussenpoos van 6 maanden bij cao worden teruggebracht tot 3 maanden.
Werknemers die langdurig ziek zijn hebben nog steeds recht op een transitievergoeding. Werkgevers zullen worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.

Wijzigingen minimumloon

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder zijn verhoogd naar € 1.551,60 per maand
Per 1 januari 2017 mag u geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.

Lage Inkomensvoordeel

Ook is er sinds 1 januari 2017 het Lage Inkomensvoordeel. Dit houdt in dat bedrijven die mensen in dienst hebben die tot 120% minimumloon verdienen, hier tot €2000,- voor terug kunnen krijgen. Lees hier een uitgebreidere blog over het Lage Inkomensvoordeel.

Een overzicht van alle veranderde wetten is nog te zien via ondernemersplein.


Jochen